ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 056-970162 โทรสาร 056-970162 ต่อ 4
เมนูหลัก
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลความรู้
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา๗

E-mail : uthaithanidol@gmail.com

Login
 Username
 Password

 
การประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561
>>มกราคม
หนังสือเชิญประชุม
วาระการประชุม
>>กุมภาพันธ์
หนังสือเชิญประชุม
วาระการประชุม
>>มีนาคม
หนังสือเชิญประชุม
วาระการประชุม
>>เมษายน
หนังสือเชิญประชุม
วาระการประชุม
รายงานการประชุม
>>พฤษภาคม
หนังสือเชิญประชุม
วาระการประชุม
รายงานการประชุม
>>มิถุนายน
หนังสือเชิญประชุม
วาระการประชุม
รายงานการประชุม
>>กรกฎาคม
หนังสือเชิญประชุม
วาระการประชุม
>>สิงหาคม
หนังสือเชิญประชุม
วาระการประชุม
>>กันยายน
หนังสือเชิญประชุม
วาระการประชุม
>>ตุลาคม
หนังสือเชิญประชุม
วาระการประชุม
ภาพกิจกรรม
     

   
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
>>รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
>>การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ
>>การจำหน่ายพัสดุชำรุดจำนวน 14 รายการ โดยวิธีทอดตลาด
>>โครงการจ้างก่อสร้างโรงจอดรถด้านข้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>>กำหนดราคากลางจัดจ้างผลิตหลักเขตที่ดิน หมุดหลักฐานแผนที่
>>กำหนดราคากลางจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานีและสาขา
>>กำหนดราคากลางค่าปรับปรุง/ต่อเติมที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบของสำนักงานที่ดินสาขาหนองฉาง
 
หนังสือเวียนสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
- นโยบายในการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แบบรายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน

 

 

 

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่เลขที่ 532 หมู่ที่ 3 ถนนอุทัย - หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

รหัสไปรษณีย์ 61000 โทร. 0-5697-0162 โทรสาร 0-5697-0162 ต่อ 4