คำแนะนำ

1. เจ้าของที่ดินต้องนำมารังวัดชี้เขต ตามวัน เวลาที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย หากไม่สามารถนำรังวัดได้ตามกำหนด อาจทำหนังสือมอบอำนาจ ให้แก่บุคลอื่นมาดำเนินการแทนได้
2. หรือกรณีมีเหตุขัดข้องอื่นๆ เช่น น้ำท่วม ให้ผู้ขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5วัน(ในวันและเวลาราชการ)
3.เมื่อทราบกำหนดวันนัดหมายวันรังวัดของเจ้าหน้าที่แล้ว ต้องเตรียมถากถางแนวเขตที่ดินเพื่อความสะดวกในการรังวัดรอบแปลงที่ดิน

ด้วยความปรารถนาดีจาก กรมที่ดิน

รับทราบไปยังหน้าถัดไป