สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายเดือน ตามปีงบประมาณ

 

ประจำปีงบประมาณ 2563

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม
กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม
มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำปีงบประมาณ 2561

ประจำปีงบประมาณ 2560